Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt
Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Vedum Kök & Bad AB, org. nr 556209-0521, 534 84 Vedum, e-mail: personuppgifter@vedum.se, (” Vedum”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Vedum tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Vedum, såsom besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

2. Personuppgiftsansvarig
Vedum är personuppgiftsansvarig för Vedums behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

3. När behandlar vi dina personuppgifter?
3.1 Vedum samlar in och behandlar personuppgifter om dig när vi tar fram offerter, när du genomför ett köp, prenumererar på vårt nyhetsbrev, använder dig av Vedums kundtjänst, besöker Vedums webbplats eller ett event som Vedum anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Vedum. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med Vedum och för att Vedum ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
4.1 För dig som är kund till Vedum

4.1.1 De personuppgifter Vedum samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Vedums webbplats
 • Uppgifter om dina köp
 • I vissa fall samlar vi även in personnummer (se 4.1.2)

4.1.2 Personnummer
Personnummer är en extra skyddsvärd personuppgift som vi hanterar med stor försiktighet och som vi enbart samlar in när vi har en rättslig grund för behandlingen. Personnummer behandlas av Vedum i följande fall:

 • För kreditupplysning vid vissa typer av köp.
 • För att kunna på ett säkert sätt identifiera kunder vid avtalsskrivning vid vissa typer av köp.
 • För att hantera ärenden gällande inkassering och indrivning med Kronofogdemyndigheten.
 • För att kunna uppfylla rättslig förpliktelse i samband med att vi på kundens uppdrag ansöker om ROT-bidrag till Skattemyndigheten där personnummer är ett krav för identifiering.

I de fall vi samlar in och behandlar personnummer hanteras dessa på lagligt och korrekt sätt så att du ska känna dig trygg. I samband med att du lämnar ditt personnummer till oss så får du också information om behandlingen.

4.2 För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev
De personuppgifter Vedum samlar in och behandlar om dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev är:

 • E-postadress

 

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
5.1 För dig som är kund till Vedum

Vedum behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Vedum dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Vedums varor och tjänster
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev
Utöver uppräkningen ovan behandlar Vedum personuppgifter om de som prenumererar på vårt nyhetsbrev i syfte att:

 • Lämna information och rikta marknadsföring per e-post avseende Vedums varor och tjänster

 

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
Vedum baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.1 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller nyhetsprenumerant, så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

6.2 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Vedum behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

6.3 I vissa fall kan Vedum ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

7. Profilering
7.1 Vedum kan behandla dina personuppgifter genom profilering. Analys kan ske om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

7.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Vedums kundtjänst eller genom att kontakta personuppgifter@vedum.se. När Vedum har mottagit din anmälan kommer Vedum att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

 

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vedum kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Vedums rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

8.2 Vedum sparar uppgifter om kunder i högst 15 år efter det att kunden senast genomfört ett köp för att vi ska kunna fullgöra vårt garantiåtagande, upprätthålla en bra supportnivå samt att kunna uppnå cirkularitet genom att marknadsföra relevanta erbjudanden under kökets hela livslängd till våra kunder.

8.3 Vedum sparar uppgifter om nyhetsbrevprenumeranter så länge prenumerationen pågår. Du kan när som helt avregistrera dig genom att klicka på länken i nyhetsbreven.

 

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
9.1 Vedum lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

9.2 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Vedum om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Vedums rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.


10. Ändring av integritetspolicy
10.1 Vedum har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vedum kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.
 

11. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vedum har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg.
 

12. Dina rättigheter
12.1 Vedum ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Vedum kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att av begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

12.4 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.5 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.6 Om du inte vill att Vedum behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till personuppgifter@vedum.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.7 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
 

13. Cookies
När du besöker vår webbplats använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.
 

14. Kontaktinformation
14.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Vedum Kök & Bad AB
Personuppgiftssamordnare
535 84 Vedum

E-post: personuppgifter@vedum.se

 

Uppdaterad 2023-06-30